Meteen naar de inhoud

Begeleiding op maat door coaching

De kennis en ervaring van werkprocessen, software, normen en menselijk gedrag levert overzicht. Dit maakt verdere actie succesvol. Waar dit nog niet optimaal is kan de begeleiding op maat een uitkomst zijn. De coaching maakt dat zelf regie houden vanzelfsprekend is.

Waar bestaat de coaching uit? Voor allerhande problemen weet ik standaard toepassingen toe te passen om op te lossen en terugval te voorkomen. Het blijft inzichtelijk voor een ieder. Dit kan in de organisatie (werkprocessen en afspraken) als ook op de werkvloer zijn, maar ook in software, geen probleem. Kijk voor toepassingen bij de slimme apps

proces

De persoon Peter Bakker

Eerst een kleine introductie over de persoon Peter Bakker. Korte tijd HTS civiele techniek gestudeerd in Zwolle, waarna de opleiding in Limburg bij DSM start. Opstarten van 2 fabrieken met de state of the art veiligheid vormt mij tot de persoon met aandacht voor veilig werken. Toen was ik ca 25 jaar oud. In mijn latere werk veel zowel zelfstandig als in ploegverband gewerkt. Dit was in de zware chemie, maar ook in klein productiebedrijf waarbij heftruck en shovel dagelijkse arbeidsmiddelen zijn. Aanvullend 6 jaar bij bedrijfsbrandweer levert veel kennis en vergroot het inzicht. Kennis en ervaring van software komen in het programmeren samen. Hiermee kan optimaal gebruik worden gemaakt van de digitale mogelijkheden, want die zijn er. Zeer ervaren in Microsoft Excel met VBA-script, heden ten dage aangevuld met grote vaardigheid in slimme apps voor tal van oplossingen en functies of rollen. 

Het herkennen van situaties en dit groeperen naar een krachtig advies is hetgeen ik het liefste doe. Het advies levert veelal herkenning op, zodat interventie vlot wordt ingezet.

Coaching, voegt toe aan het bedrijf/organisatie

Consultancy door OSWF biedt vele antwoorden op voorkomende vragen op verschillende vakgebieden. Zaken als PGS15, Atex en andere onderwerpen met compliance zijn vlot inzichtelijk met heldere analyse van de stand van zaken. De gegevens zijn goed en betrouwbaar, zodat geen twijfel over de basis kan ontstaan. De nuchtere kijk op mens en organisatie maakt de consultancy van grote waarde en is zeker de investering waard.

OSWF is de partner om gedragsverandering in te zetten of verder te verbeteren als het traject al is ingezet. De verschillende stappen vragen een eigen aanpak, waarbij illustraties een belangrijk onderdeel vormen.

De begeleiding van bedrijven door externe deskundigheid biedt optimale mix tussen kennis halen en kennis delen. De slimme oplossingen krijgen volop ruimte, waarbij inzet tot verbetering van werkprocessen veel vruchten afwerpt. Kennis van administratie en wetgeving komt goed van pas, zodat compliance vanzelf gaat.

VGM krijgt vorm door veiligheid , gezondheid en milieu samen te pakken in een pakket met gunstige voorwaarden.
Het risico-management wordt onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat actiepunten telkens terug komen tijdens de begeleiding. Vakkundig aanpassen na vlotte analyse vergroot het draagvlak om energie te steken in systemen als VCA en iso.

Het schrijven van een VG-plan wordt van grote waarde, vanwege het logisch samenbrengen van mensen en verantwoordelijkheden. Dit geldt ook voor AVG.

Consultancy door OSWF betekent ontzorgen door zinvolle bijdrage aan bedrijfs documentatie.

OSWF filtert samen de bedrijfsprocessen
coaching naar optimum
de begeleiding naar optimaal veilig gedrag

Coaching nader toegelicht

Ieder bedrijf of organisatie worstelt met actiepunten, wie niet. Door toepassen van handige functies in Google sheets is beheersing van actiepunten nu veel overzichtelijker. Hierdoor kan de veelzijdigheid in een vreemde organisatie of bedrijf van grote toegevoegde waarde zijn, want het moet toegevoegde waarde hebben!

optmaliseren waar mogelijk

Begeleiding op maat, de inventarisatie

Hoe ziet de begeleiding op maat er uit?

Methode van invulling interim opdracht:

  • dagelijkse rondgang
  • inventarisatie-samenvatten-doelen stellen
  • prioritering en afstemming met management
  • assertiviteit urgente zaken meteen op te pakken
  • wekelijkse rapportage met nieuwe doelen voor komende periode.

Begeleiding op maat, doelen stellen

Eerst kijken waar de nood het hoogst is, wat moet eerst gebeuren. Dit geldt op vele fronten, waarbij specialisatie in het oppakken van  administratie, inrichten en verbeteren van werkprocessen alle aandacht krijgt. De grote kennis van het Office-pakket, dataverwerking en werken in agile omgevingen zoals Google met haar software, geven ruimte te werken aan continuïteit en zelfs verbetering. Denk hierbij aan eenvoudige slimme oplossingen, waarvan hier voorbeelden van verbeteringen:

  • heftruck inspectielijsten, de verwerking een stuk eenvoudiger
  • werkplekinspecties middels formulier op telefoon
  • opbouw complete boekhouding met inzet massabalans bij HVC, van opbouw naar complete boekhouding van materiaalbalans

het gebruik van het formulier bij De Wilde levert bijvoorbeeld, mede door het gebruik van het formulier, grote respons op. 

Zo levert consultancy met maatwerk resultaat op.

Begeleiding op maat, samenvattend

Het begeleiden op maat is maatwerk waarbij goed advies en aansturing vruchten aflevert. De originele benadering is van grote waarde om het doel beter te beschrijven, zodat anderen de uitvoering zelf in kunnen vullen. Doelstelling: het moet van toegevoegde waarde zijn dat ik er ben.

Beschikbaar voor interim opdracht om vorm te geven aan veiligheid in alle delen van het bedrijf. Op hoofdlijnen kan ik goed inleven en vorm een beeld van wat haalbaar is, omdat begeleiden van andere bedrijven een helder beeld geeft van wat belangrijk is. Het uitwerken naar actiepunten en deze ook realiseren is de kracht; de juiste vraag aan de juiste persoon stellen levert optimaal resultaat met zo min mogelijk moeite. Het is daarom dat er tijd over blijft voor verbetering van werkprocessen of het eenvoudiger maken van administratie. Dit kan alleen door de grote interesse in slimmer werken met inzet van eigen ontwikkelde scripts. Dat daarvoor hulp van anderen nodig is, is geen probleem; want ik schroom niet te vragen waar ik iets niet weet.

Werkwijze nader beschreven

Om te starten met het begeleiden is er eerst het onderzoek. Dit levert van alles op, waarbij de ervaring tot recht komt om het maatwerk te garanderen. Het toetsen, vergelijken met andere bedrijven, is essentieel om de organisatie op hoofdpunten samen te vatten. Tegelijk kan een oordeel samen worden gesteld. Bij het onderzoek hoort een rondgang, dit kunnen er meerdere zijn. De rondgang levert punten op, waarop verdere actie doelgericht ingezet kan worden. Aanvullend onderzoek naar documenten en werkstromen is nodig, zodat de basis duidelijk wordt.

De toetsing krijgt opvolging in de actiepunten. Hierin staat tevens een omschrijving van het gewenste resultaat staat en ook wanneer dit gereed moet zijn.

De beoordeling vindt na enige tijd plaats en heeft oog voor de huidige situatie, want hier is maatwerk van toepassing. Daarna komen de actiepunten. Eenvoud blijkt vaak goed te werken, zoals het beter delen van bestanden. Het oordeel is slechts een beeld, het is de start. Het geheel van acties vraagt vaak niet veel tijd. Het plan is tenslotte een akkoord tussen beide partijen, omdat we samen werken naar optimalisatie van de bedrijfsvoering. Het doel moet helder voor ogen, alles is gereed de verbetering te starten.