Meteen naar de inhoud

1. Safety and Health Policies and Goals

Niveau 2. Er zijn doelstellingen vastgesteld om alle veiligheidsincidenten en verwondingen te verminderen. Veiligheidsdoelstellingen maken deel uit van het prestatiemanagementsysteem voor managers en zijn afgestemd op beleids- en bedrijfsdoelstellingen. Veiligheidsdoelstellingen en KPI’s zijn zichtbaar bij de binnenkomst in alle werkgebieden en afdelingen.
Veiligheidsdoelstellingen worden duidelijk vermeld op individuele doelstellingen.

Niveau 1 Er is een beleid geschreven, maar het is niet algemeen bekend en/of ondersteund.
Alle aandacht en doelstellingen zijn gericht op het aantal ongevallen met werkverlet. Het beleid staat op informatieborden, maar weinig andere communicatie.
Er zijn doelstellingen voor het terugdringen van ongevallen met werkverlet en registreerbare verwondingen aanwezig en gecommuniceerd. Veiligheidsprogramma’s en -activiteiten worden gedreven door wettelijke vereisten, gezond verstand en reageren op incidenten.
Lost-time en registreerbare verwondingen worden gedocumenteerd.
Statistieken voor deze gegevens worden verzameld voor de organisatie, maar mogen niet worden gedeeld of gebruikt.

Niveau 0 Er is geen vastgesteld gezondheids- en veiligheidsbeleid en geen veiligheidsdoelstellingen of monitoring.
Algemene letselprestaties zijn niet bekend. Hiaten in wettelijke vereisten worden geïdentificeerd en corrigerende actieplannen worden ontwikkeld. Juridische rapportage is de belangrijkste drijfveer.

2. Leadership High Safety Engagement

Niveau 2 Een gezondheids- en veiligheidsbeleid en -systeem wordt uitgegeven en ondertekend door het leiderschap/management.
Het leiderschap is formeel verantwoordelijk voor veiligheid en begrijpt zijn rol bij het verbeteren van de veiligheidsprestaties. Leadership communiceert veiligheidsverwachtingen met alle werknemers door middel van beleid en monitoring van veiligheidsprestaties en legt de nadruk op veiligheid als eerste prioriteit.
Leiderschap stimuleert de ontwikkeling van plannen om de veiligheidsprestaties te verbeteren.

Veiligheidsdoelen en -doelstellingen worden door de organisatie en met het beleid afgestemd en het management communiceert op een overtuigende manier dat veiligheid beheersbaar is en goed is voor de bedrijfsvoering
Leiderschap verbindt zich door duidelijke budgettaire middelen en stimuleert continu de veiligheid te verbeteren door middel van upgrades van apparatuur en het verbeteren van procedures en vaardigheden voor het elimineren of verminderen van risico’s.

Niveau 1 Verwondingen en incidenten zijn de belangrijkste drijvende kracht achter discussies over veiligheidspraktijken en zorgen voor veranderingen in beleid of veiligheidsregels. Veiligheidsbeleid en doelstellingen worden bepaald door leiderschap. OPEX en CAPEX worden gebruikt om veiligheidsverbeteringen te ondersteunen.
Organisatie heeft een Veiligheidsbeleid, opgesteld en ondertekend door het management.
Veiligheids-KPI’s met betrekking tot blessures worden opgesteld en gecontroleerd door de leiding.
Er worden middelen vrijgemaakt voor veiligheidsverbeteringen.
Niveau Veiligheid staat niet op de agenda van bedrijfsleiders en wordt beschouwd als een regelgevende vereiste Veiligheidsbudgetten worden regelmatig verlaagd tijdens kostenbeoordelingen De prioriteit voor veiligheid hangt af van het laatste ongeval, letsel en/of druk van juridische autoriteiten

3. Health & Safety as a Shopfloor Management Responsibility

Managers van niveau 2 zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van de veiligheidsagenda en het afdwingen van naleving door de veiligheidsgroep. Managers hebben veiligheidsdoelstellingen en worden hierop beoordeeld als onderdeel van hun algehele prestaties. De doelstellingen zijn voornamelijk reactieve op schade gebaseerde maatregelen. De activiteiten van managers zijn gebaseerd op de functie-eisen in plaats van persoonlijk geloof in het onderwerp.


Managers van niveau 1 erkennen hun verantwoordelijkheid voor veiligheid, maar delegeren het grootste deel van de uitvoering aan de veiligheidsgroep, zoals audits, training, veiligheidsbijeenkomsten, rapportage, letselonderzoeken, naleving en handhaving. Veiligheid wordt informeel erkend als een belangrijk onderdeel van de prestaties van een manager, maar er is geen consistente persoonlijke betrokkenheid. Het management is meestal alleen actief als zich veiligheidsincidenten hebben voorgedaan.


Niveau 0 Veiligheidsprestaties worden beschouwd als een professionele veiligheidskwestie Veiligheid maakt geen deel uit van prestatiebewaking Veiligheid maakt geen deel uit van de agenda van het management op de werkvloer

4. Supportive Safety & Health Organisation

Niveau 2 Veiligheidsprofessional bestaat op elke site (of wordt gedeeld tussen sommige sites op basis van geografische nabijheid).
Lokale veiligheidsbijeenkomsten maken deel uit van de activiteiten op de site. De veiligheidsprofessionals stellen veiligheidsregels en -procedures vast en zien erop toe dat deze worden nageleefd. Veiligheidsprofessionals beheren het veiligheidsprogramma en voeren de meeste taken uit, waaronder audits, training, organisatie van veiligheidsbijeenkomsten, rapportage, letselonderzoeken, enz.
Er worden regelmatig lokale veiligheidsbijeenkomsten gehouden waarbij een actieplan wordt gedefinieerd (of er wordt tijd toegewezen aan veiligheidsitems op verschillende vergaderingen). Veiligheid maakt deel uit van de dagelijkse/wekelijkse prestatiebeoordelingen.
Trapsgewijze vergaderingen worden gehouden in lokale gebieden en worden voorgezeten door de lokale manager en bevorderen de communicatie naar boven en naar beneden in de organisatie. 


Niveau 1 Veiligheid wordt behandeld door de locatieleidersgroep, die al dan niet is opgeleid tot veiligheidsprofessionals. Er is geen overkoepelend orgaan om te discussiëren en verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid. Discussies worden één op één gehouden.
” Betrokkenheid van de meeste medewerkers is beperkt tot eenrichtingsbriefings.


Niveau 0 Er is geen veiligheidsorganisatie Individuen zijn nauwelijks betrokken bij veiligheid

5. High Standards of Safety

Risicobeoordelingstechnieken van niveau 2 worden gebruikt om passende normen te documenteren voor de risico’s die men tegenkomt op de werkplek of bij het uitvoeren van werkgerelateerde taken. Er bestaat een proces voor het creëren, onderhouden en herzien van veiligheidsnormen.
Risicoanalyse uitgevoerd voor hoofdactiviteiten en werkgebieden op de site.
Risicoanalyses worden uitgevoerd voor alle werkgebieden en/of alle belangrijke taken. Op basis van de bevindingen worden veiligheidsnormen opgesteld of bijgewerkt.
Acties worden geprioriteerd op basis van goedgekeurde risicomatrix.
Sommige procedures/normen voor de veilige uitvoering van sommige belangrijke taken worden gedefinieerd, gedocumenteerd en gecommuniceerd aan werknemers die aan die taken zijn toegewezen. Voorwaarden voor de uitvoering van het disciplinaire proces om veiligheidsnormen en -procedures te handhaven, worden vermeld. Er zijn gebieden waar goede normen bestaan:
Werkvergunningencontrole, werken op hoogte, LoTo, Chemische stoffen en werk in besloten ruimten.

Niveau 1 Kopieën van sommige normen, procedures en wettelijke vereisten zijn direct beschikbaar voor alle werknemers. Algemene normen voor veilig gedrag op het terrein worden gedefinieerd en aan alle werknemers meegedeeld als veiligheidsregels, inclusief de voorwaarden voor de uitvoering van het disciplinaire proces. Communicatie voor Site Veiligheidsregels is zichtbaar en makkelijk toegankelijk.
Huishouding De bereikte normen in werkplaatsen, opslagruimten en/of operatieruimten zijn goed.
Basisnormen voor het beschermen van mensen en het dragen van PBM zijn zichtbaar en duidelijk. 

Niveau 0 Er zijn geen passende gedocumenteerde regels met betrekking tot de risico’s. Er zijn geen veiligheidsnormen gedocumenteerd en ter plaatse beschikbaar.

6. Injury and Incident Investigations and Reports

Niveau 2 Onderzoeksbevindingen worden gedocumenteerd en follow-up wordt toegewezen en gevolgd tot afsluiting. De leiders van onderzoeksteams hebben een onderzoek en Root cause Analyse training gekregen. Letselmeldingen en onderzoeksbevindingen worden gedeeld met alle betrokken medewerkers.
Letselstatistieken (type ongeval, type letsel, grondoorzaken, incidentie, etc.) worden verzameld ter beoordeling. Veiligheidsmedewerkers of teamleiders/managers leiden onderzoeken met betrokkenheid van medewerkers. Medewerkers begrijpen en houden zich in het algemeen aan het vastgestelde proces voor het melden van alle verwondingen en incidenten.


Niveau 1 Er is een schriftelijke procedure die voldoet aan minimale wettelijke en zakelijke vereisten voor het melden en onderzoeken van alle geregistreerde letsels. Letselonderzoeken worden voornamelijk geleid door het veiligheidspersoneel, dat al dan niet getraind is in onderzoekstechnieken voor incidenten. Er is een proces voor het beheren, opslaan en ophalen van informatie over letsel.


Niveau 0 Alleen incidenten die wettelijk verplicht zijn, worden gedocumenteerd. Er is minimaal onderzoek

7. Progressive Motivation

Beloningen of disciplinaire maatregelen van niveau 2 worden gebruikt en zijn gebaseerd op aangetoonde prestaties. Er is een gestructureerd veiligheidsbewustzijnsprogramma met gerichte thema’s en diverse communicatiemiddelen. Er is een effectief disciplinair systeem aanwezig.
Er worden veiligheidsevenementen georganiseerd om het moreel te beïnvloeden en motivatie op te bouwen. Werknemers begrijpen dat veiligheid een voorwaarde is voor tewerkstelling.

Niveau 1 Alle veiligheidsbewustzijnsprogramma’s zijn ad hoc en inconsistent. Veiligheidsbewustzijnsprogramma’s zijn beperkt tot communicatie of posters. Normen en verwachtingen voor het volgen van veiligheidsregels en -procedures zijn duidelijk gedefinieerd, inclusief richtlijnen voor disciplinaire maatregelen.
Medewerkers begrijpen de veiligheidsregels en -procedures.

Niveau 0 Geen systeem voor veiligheidsmotivatie. Naleving van veiligheidsregels is slecht en er is geen progressief proces om naleving te ontwikkelen.

8. Effective Communication

Niveau 2 Uitgebreide werkgerelateerde veiligheidsinformatie wordt frequent aan alle werknemers gecommuniceerd. Medewerkers worden aangemoedigd om veiligheidsproblemen te identificeren en oplossingen voor te stellen. Incidenten, verwondingen, onderzoeken en nieuwe veiligheidsregels worden duidelijk en efficiënt gecommuniceerd naar iedereen en in alle delen van de site. Laatste MJA is bekend en actieplan bekend en begrepen door iedereen.


Niveau 1 De meerderheid van de medewerkers woont regelmatig veiligheidsbijeenkomsten bij.
Duidelijk gedefinieerde veiligheidsregels en -procedures, inclusief disciplinevoorwaarden, worden aan alle medewerkers gecommuniceerd. Normen en verwachtingen voor veilig gedrag, inclusief disciplinevoorwaarden, worden in dagelijkse contacten duidelijk gemaakt aan medewerkers. De meeste communicatie verloopt hiërarchisch op en neer de lijnorganisatie.
Communicatie over Ongevallen en actieplannen is zichtbaar op vestigingsniveau.


Niveau 0 Geen duidelijke en specifieke communicatie over veiligheid Er wordt alleen over veiligheid gesproken als er een probleem is. Geen zichtbare communicatie over veiligheidsbetrokkenheid, doelstellingen, resultaten of acties

9. Continuous Safety Learning and Development

Niveau 2 Het veiligheidstrainingsplan is geïntegreerd in het algemene site-trainingsprogramma
Richtlijnen voor inhoud en uitvoering van on-the-job training zijn inclusief veiligheidsgedeelte (gereedschap, PBM, veiligheidsnormen) De timing van de training wordt vooraf gepland en de inhoud van klassikale trainingen wordt gedocumenteerd.
On-the-job-trainingen worden aangepast om veiligheidseisen op te nemen. Een trainingsdocumentatiesysteem bevat een trainingssessieschema en houdt de veiligheidstraining en kwalificaties van elke werknemer bij.
Management en andere organisatieleiders krijgen ook veiligheidstrainingen. Alle managers krijgen training over leiderschap en basisveiligheidsprocedures (risicobeoordeling, onderzoek naar incidenten…)

Niveau 1 Over het algemeen leiden veiligheidsprofessionals de formele veiligheidstrainingen. Er is een opleiding die nodig is om te voldoen aan externe regelgeving. Training wordt voornamelijk beheerd door middel van op zichzelf staande cursussen en gericht op wettelijke vereisten.
Er is een basisopleiding voor machinisten en monteurs die is gericht op de specifieke taken van het werk. Er is een nieuwe training voor werknemers/overgeplaatste medewerkers en omvat veiligheidsbeleid en -procedures.

Niveau 0 Geen formeel plan voor training On-the-job training is ongecontroleerd. Slechte praktijken worden een informele cultuur

10. Evaluation

Niveau 2 Systeemauditprotocollen zijn volledig gedefinieerd, inclusief checklists, frequentie en follow-up.
Het volledige leiderschapsteam van de site voert regelmatig audits uit en neemt verantwoordelijkheid voor het regelmatig volgen van corrigerende maatregelen die veiligheid de eerste prioriteit weerspiegelen. Er zijn auditstatistieken om de effectiviteit van het auditsysteem te meten.
Auditaanbevelingen worden gedocumenteerd en effectief gevolgd tot aan de afsluiting.
Het auditproces en -programma is volledig operationeel, inclusief bespreking van waarnemingen met medewerkers.

Level 1 Shopfloor audits worden uitgevoerd voor Safety Standards of shopfloor 5S. Geplande audits worden voornamelijk uitgevoerd door veiligheidsprofessionals en de voortgang wordt bijgehouden en gedocumenteerd. Sommige leden van het management nemen af en toe deel aan interne audits of controles. De resultaten van audits worden gedocumenteerd en er worden actieplannen opgesteld om onveilige situaties aan te pakken.
Alle auditactiviteiten richten zich op het technische aspect van veiligheid: normen of onveilige technische omstandigheden.

Niveau 0 Er worden geen audits of evaluatie van het veiligheidsprogramma of naleving van normen uitgevoerd